Nowo¶ci

 

Firma P.P.H.U BTA Grzegorz Jó¼wiak 
jest producentem najwy¿szej jako¶ci czy¶ciw bawe³nianych wykorzystywanych przede wszystkim do czyszczenia ró¿nego rodzaju zabrudzeñ.
Zosta³a za³o¿ona w 2000 roku i dzia³a na rynku do dnia dzisiejszego.

Zapraszamy do wspó³pracy i zapoznania siê z nasz± ofert±.